หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณิตบุรี > การปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
การปฐมนิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

admin math
2024-07-08 19:17:49
คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 67 เข้าสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์กล่าวแนะนำหลักสูตรฯ และคณาจารย์ให้คำแนะนำในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น ความเป็นครูคณิตศาสตร์สวนสุนันทา เรียนอย่างไรให้มีความสุข การเรียนกับความรัก การเรียนกับสุขภาพ เป็นต้น